کارخانه:
آدرس: کرج، جاده ی ماهدشت، مجتمع صادراتی ۱۱۰ صدری
تلفکس: ۰۲۶۳۶۳۰۷۶۷۷
دفتر مرکزی:
تلفکس: ۶۶۹۰۰۵۰۰
پست الکترونیک: info@entekhabfood.com