اگرچه امروزه واژه ترشی تنها به انواع سبزیجات و صیف یجات ترشی شدها اطلاق میشود، در قدیم از انواع غذاها ترشی تهیه می کردند )مخصوصا مردم آسیایی(. برخی معتقدند که سابقه ترشی انداختن به ۴ هزار سال پیش از میلاد مسیح بازمیگردد و حتی از ۲ هزار سال پیش در هند ترشی شور و خیار شورمصرف می شده است. ترشی ها از جمله چاشنیهایی هستند که در بیشتر کشورهای آسیایی از آنها استفاده م یشود. ترکیب سبزیها و میوه های مختلف با سرکه برای افزایش زمان نگهداری آنها و بهر همند شدن از این مواد غذایی در فصولی از سال که دسترسی به این مواد غذایی به صورت تازه وجود ندارد، از قدیم معمول شده است.